Cube 3D 2017

Program CUBE 3D 2017 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb) z hlediska trojrozměrného stacionárního šíření tepla a vodní páry. Umožňuje výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru vnitřního povrchu, tepelných toků detailem, bodového činitele prostupu tepla, oblasti kondenzace vodní páry a roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry v detailu. Zohledňuje postupy a požadavky ČSN 730540 (včetně ČSN 730540-2 z roku 2011), STN 730540 a EN ISO 10211.

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program CUBE 3D 2017 nabízí:

 • výpočet trojrozměrných polí teplot a částečných tlaků vodní páry metodou konečných prvků v souladu s EN ISO 10211
  Zadání homogenních oblastí
 • výpočet minimální vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru a posouzení rizika povrchové kondenzace podle
  ČSN 730540-2
 • výpočet tepelné propustnosti (měrné tepelné ztráty) detailem
 • výpočet oblasti kondenzace vodní páry v detailu
 • výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry po měsících v souladu s EN ISO 13788
 • rozsáhlé možnosti modelování (např. zohlednění anizotropních materiálů s vlastnostmi rozdílnými v různých směrech, započítání vnitřních zdrojů tepla, tj. topných kabelů či podlahového vytápění, volba přesnosti výpočtu vlhkostního pole...)
 • požadavky a vyhodnocení výsledků podle ČSN 73540 a STN 730540
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost materiálů či faktor difúzního odporu)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy
  Zadání okrajových podmínek
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele s přeloženými výstupy.

Novinky ve verzi CUVE 3D 2015:

 • Zásadně přepracované zadávání - Dosavadní způsob zadávání oblastí a okrajových podmínek s pomocí čísel os výpočetní sítě byl nahrazen zadáváním s pomocí souřadnic, což výrazně zrychluje práci s programem a usnadňuje vytváření variant hodnoceného detailu. Výpočetní síť již není nutné vytvářet manuálně - program ji generuje automaticky sám podle zadaných oblastí a podmínek.
 • Aktualizace na nové znění norem - Program byl upraven do souladu s novým zněním normy EN ISO 13788. V souvislosti s tím bylo upraveno zadávání okrajových podmínek pro roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry tak, aby bylo možné automaticky vypočítat průměrné měsíční teploty pro jednoplášťové střechy a pro konstrukce v kontaktu se zeminou.
  Zohledněny byly i změny v STN 730540-2 z roku 2012, a to jak v oblasti požadavků, tak v oblasti okrajových podmínek.
  V programu byla zohledněna rovněž Změna Z1 normy ČSN 730540-2 z roku 2012, tj. přesun požadavku na nejnižší vnitřní povrchovou teplotu do kategorie doporučení.
 • Zvýšení komfortu práce s programem - Program byl doplněn o řadu funkcí, které mohou zjednodušit práci s detailem. Na panelu úlohy se například nově objevuje kromě popisu základních vstupních údajů také přehled základních výsledků výpočtu pro jednotlivé hranice (nejnižší vnitřní povrchová teplota, nejnižší teplotní faktor, hustoty tepelného toku) a pro detail jako celek (roční bilance). Program také nově vykresluje v barvě schémata detailů na panelu úlohy, což přispívá k jejich lepší čitelnosti. Zadání údajů pro roční bilanci vodní páry bylo upraveno tak, aby se všechny údaje zadávaly na jednom místě. A ke zrychlení práce přispěje i to, že v modulech pro vyhodnocení výsledků program nově automaticky nabízí jako implicitní povrch to prostředí, které má nejvyšší teplotu (což je standardně interiér).
 • Rychlá transformace starších úloh - Transformace starších úloh do nové verze programu je zásadně usnadněna tlačítkem Převést data do verze 2015, které se automaticky objeví na panelu úlohy, jakmile program zjistí, že úloha obsahuje vstupní data ve starém formátu. Vedle této nové funkce je zachován i dosavadní způsob transformace starších úloh otevřením formuláře pro vstup dat.
 • Protokol o výpočtu byl nově zformátován a doplněn o řadu vysvětlivek a komentářů. Současně byla přidána volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet – Možnosti).
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek

 

Novinky ve verzi CUBE 3D 2011:

 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část
  Výsledný protokol - 3. část
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Zápůjčka
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
CUBE 3D 2017 9 900,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
1 750,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
900,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality