Simulace 2018

Program SIMULACE 2018 je určen pro hodnocení dynamické odezvy místností v čase na tepelnou zátěž v letním období podle EN ISO 52016-1 a pro ověření požadavků na tepelnou stabilitu místnosti v letním a zimním období podle ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540 (2012).

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program SIMULACE 2018 nabízí:

 • výpočet průběhu teploty vnitřního vzduchu, střední radiační teploty a výsledné operativní teploty v hodnocené místnosti během dne
  Simulace 2018 - Zadání neprůsvitných konstrukcí
 • výpočet dle EN ISO 52016-1 obecným hodinovým výpočtem.
 • výpočet verifikován dle normy ASHRAE 140-2017
 • možnost zahrnout do výpočtu časově proměnné vnitřní tepelné zisky (či chlazení) a intenzitu výměny vzduchu
 • ověření splnění požadavku ČSN 730540-2 (2011) a STN 730540-2 (2012) na tepelnou stabilitu v letním období
 • hodnocení tepelné stability místnosti podle ČSN 730540-2 a STN 730540-2 v zimním období 
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost materiálů, propustnost slunečního záření, intenzitu slunečního záření...)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
  Simulace 2018 - Zadání průsvitných konstrukcí
 • bohaté grafické výstupy

Novinky ve verzi SIMULACE 2018:

 • Aktualizace na novou EN ISO 52016-1 s novým obecným hodinovým výpočetním modelem
 • Změny v zadání stínících zařízení výplní otvorů
 • Zohlednění úhlu dopadu slunečního záření na zasklení
 • Zpřesnění výpočtu stínění
 • verifikace výpočtu dle normy ASHRAE 140-2017
 • Další rozšíření možností modelování a úpravy programu

více informací o novinkách ve verzi 2018 lze nalézt na našem blogu ZDE

Novinky ve verzi SIMULACE 2017:

 • Protokol - do protokolu o výpočtu lze volitelně zahrnout grafické výstupy
 • Aktualizované programy přinášejí úpravy kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1
 • Uživatel může volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři.
 • Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.
 • náhledy importovaných skladeb

Novinky ve verzi SIMULACE 2015:

 • Upřesněn byl výpočet činitele oslunění vnějších neprůsvitných a průsvitných konstrukcí, který se nově určuje pro konkrétní zadanou šířku a výšku příslušné konstrukce (dosud se zadávala pouze plocha vnějších konstrukcí a oba rozměry se z ní odvozovaly).
 • Data z pomocného výpočtu propustnosti slunečního záření výplní otvorů se ukládají pro další použití a současně se tisknou do protokolu o výpočtu. Pokud byla propustnost slunečního záření vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví v jeho okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocného výpočtu. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Import skladby i z úlohy Simulace - Do formuláře pro zadání skladeb neprůsvitných konstrukce lze s pomocí tlačítka Import skladby načíst skladbu nejen z libovolné hotové úlohy z programu Teplo, ale nově i z libovolné hotové úlohy z programu Simulace. Spolu se skladbou se přenáší i typ konstrukce, odpory při přestupu a další údaje, které jsou konstantní bez ohledu na orientaci konstrukce.
 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
  Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Novinky ve verzi SIMULACE 2014:

 • Integrace programu Stabilita - Do programu Simulace 2014 bylo integrováno hodnocení tepelné stability místnosti v zimním období z programu Stabilita. Nově je tedy možné vyhodnotit s pomocí programu Simulace nejen požadavky ČSN 730540-2 a STN 730540-2 na tepelnou stabilitu místnosti v letním období, ale i požadavky na tepelnou stabilitu místnosti v zimním období.
 • Aktualizace na novou STN 730540-2 a přidání nových modulů - Program byl zaktualizován na slovenskou normu STN 730540-2 z roku 2012. Do programu byl v souvislosti s tím přidán modul pro zobrazení požadavků STN 730540-2 na tepelnou stabilitu místnosti v letním i v zimním období a modul pro vyhodnocení výsledků výpočtu.
 • Rozšíření možností výpočtu - Ve výpočtu tepelné stability místnosti v zimním období lze nově zohlednit - v případě potřeby - časově proměnné vnitřní zisky a časově proměnnou intenzitu větrání (během 24 h). Zároveň lze zvolit, kolik dní má trvat hodnocený časový úsek s otopnou přestávkou (až do max. 30 dní).
 • Úpravy formuláře pro zadávání skladeb konstrukcí - Na formulář pro zadání skladeb neprůsvitných konstrukcí byly přidány šipky pro rychlé posunování jakékoli vrstvy směrem nahoru či dolů v rámci skladby.
  Tloušťky vrstev lze nově zadávat volitelně i v mm. Volbu mezi jednotkami tloušťky (m/mm) lze provést s pomocí příkazu Vstupní data - Možnosti v hlavním menu programu a nebo s pomocí příkazu Pomůcky - Možnosti v menu formuláře pro zadání skladeb konstrukcí.
 • Přidání katalogu teplot - pro snadnější zadávání vstupních údajů byl do programu přidán katalog teplot obsahující klimatická data z ČSN 730540-3, STN 730540-3 a z databází ČHMÚ.
 • Upravené pomocné výpočty - Řada pomocných výpočtů byla doplněna a upravena, aby bylo jejich použití jednodušší. Největšími změnami prošel pomocný výpočet teploty v zemině pod podlahou, který nyní umožňuje výpočet této hodnoty v souladu s EN ISO 13370 nejen pro letním období, ale i pro období zimní. Navíc nabízí jako pomůcku katalog teplot, v němž lze potřebné údaje (např. průměrnou roční venkovní teplotu) snadno najít.
 • Nový formát protokolu o výpočtu a tisk v odstínech šedi - Protokol o výpočtu byl nově zformátován. Přidána byla také volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
 • Další drobné úpravy a změny - Protokoly o vyhodnocení výsledků byly vizuálně upraveny tak, aby odpovídaly svým stylem základnímu protokolu o výpočtu. Pomocný výpočet součinitele tepelné vodivosti byl doplněn o odkaz na informace o způsobu zohlednění hmoždinek v kontaktních zateplovacích systémech. Opravena byla funkce tlačítek a funkcí "vyjmout" a "kopírovat" v editoru pro zobrazení protokolu o výpočtu tak, aby byla funkční i v novějších systémech MS Windows.
  Program také nově automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu.
 • Změna formátu dat - Kvůli integraci výpočtu tepelné stability v zimním období bylo nutné změnit formát vstupních dat. Data zpracovaná ve verzi 2014 tedy nebude možné otevírat ve verzích starších. Obrácená kompatibilita (z nižších verzí na verzi aktuální) je samozřejmě zajištěna.
 • Doplnění katalogů - Katalogy stavebních materiálů a konstrukcí byly rozšířeny o řadu nových materiálů především v kategorii tepelné izolace.

Novinky ve verzi SIMULACE 2011:

 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Protokol o výpočtu
  Simulace - vyhodnocení

Ukázka grafických výstupů

 • Průběh teplot během modelového dne
  grafický výstup - průběh teplot
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzí (3)Konkurenční
upgrade (1)
Zápůjčka
na 30 dní (2)
2015 a nižších2017
SIMULACE 2018 10 900,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
8 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).
(3) Pro uživatele programu Stabilita platí ceny upgradu stejné, jako z programu Simulace (došlo ke sloučení obou programů do jednoho - Simulace 2014) .

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 99
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality