Teplo 2017

Program TEPLO 2017 je určen pro základní tepelně technické posouzení skladby stavební konstrukce z hlediska prostupu tepla a vodní páry. Umožňuje detailní výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla, vnitřní povrchové teploty, poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce, rozložení teplot a tlaků vodní páry v konstrukci a oblasti kondenzace a roční bilance zkondenzované vodní páry. Zohledňuje požadavky ČSN 730540-2 a STN 730540-2 a postupy ČSN 730540-4, EN ISO 6946 a EN ISO 13788.

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program TEPLO 2017 nabízí:

 • výpočet tepelného odporu a součinitele prostupu tepla podle EN ISO 6946 se zohledněním mnoha typů systematických tepelných mostů (např. dřevěné prvky v tepelných izolacích, kovové rošty pro SDK konstrukce, bodové spojovací prostředky pro kotvení hydroizolací...)
  Teplo 2017 - skladba konstrukce
 • výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle ČSN 730540-4 i podle EN ISO 13788
 • výpočet poklesu dotykové teploty podlahové konstrukce, teplotního útlumu a fázového posunu podle ČSN 730540-4
 • výpočet vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru podle EN ISO 13788
 • schéma konstrukce s průběžně aktualizovanými základními vlastnostmi již při zadávání
 • bohaté možnosti modelování (např. zohlednění počáteční zabudované vlhkosti, volba počtu ročních cyklů výpočtu, zohlednění redistribuce vlhkosti ve skladbě...)
 • požadavky a vyhodnocení výsledků podle ČSN 73540 a STN 730540
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost, faktor difuzního odporu, vliv tepelných mostů, spárovou difúzi, efektivní tloušťku spádových vrstev...)
 • návrh potřebné tloušťky tepelné izolace
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy (např. průběh teplot a průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace pro jednotlivé měsíce v roce, akumulované množství kondenzátu a aktuální míra kondenzace či odparu v průběhu roku, průběh povrchových teplot a teplotního faktoru, průběh okrajových podmínek)
  Teplo 2017 - zadání okrajových podmínek
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele s přeloženými výstupy

Novinky ve verzi TEPLO 2017:

 • Do protokolu o výpočtu lze dále volitelně zahrnout grafické výstupy ukazující zadané okrajové podmínky výpočtu, průběh teplot v konstrukci, průběh relativních vlhkostí v konstrukci, průběh částečných tlaků vodní páry s oblastí kondenzace a změny v akumulované vlhkosti v konstrukci.
 • Program byl rovněž zaktualizován na Změnu 1 slovenské normy STN 730540-2 platnou od srpna 2016. Změny se týkají především požadavků na součinitel prostupu tepla a tepelný odpor konstrukcí platných od 1.1.2016. Změny se projeví především v modulu pro zobrazení normových požadavků a v modulu pro vyhodnocení výsledků.
 • Uživatel může volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři.
 • Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.
 • Z dalších změn v programu Teplo 2017 lze uvést náhled skladby konstrukce, který se nově objevuje při importu skladby konstrukce z jiné úlohy zpracované v programu Teplo.
 • Aktualizovány byly některé údaje v katalogu okrajových podmínek, a to především průměrné měsíční teploty a relativní vlhkosti u nevytápěných prostorů (např. garáží) tak, aby ve všech případech zohledňovaly vzestup teploty v nevytápěném prostoru během letního období.
 • Formulář pro zadání vstupních dat lze vodorovně roztáhnout podle potřeby tak, aby byly lépe viditelné celé názvy konstrukcí v seznamu vyplněných formulářů vpravo nahoře na formuláři. Poslední použitý rozměr formuláře se přitom ukládá a je automaticky použit při dalším spuštění programu.
 • nově stanovuje, kolik dnů v roce se relativní vlhkost v jednotlivých materiálech pohybuje v rozmezí 0-60 %, 60-70%, 70-80%, 80-90% a 90-100%. Přehled délek trvání uvedených intervalů relativní vlhkosti v jednotlivých vrstvách se tiskne na závěr protokolu o výpočtu. Nový výpočet je součástí roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788. Umožňuje orientační odhad rizika překročení kritických hmotnostních vlhkostí (např. u dřeva) či rizika vzniku koroze u kovů.
 • Program Teplo 2017 dále tiskne do tabulky s výsledky výpočtu roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry podle EN ISO 13788 kromě dosavadních hodnot i difúzní toky od vnitřního povrchu k oblasti kondenzace a od oblasti kondenzace k vnějšímu povrchu konstrukce. Současně byla do protokolu doplněna i informace o celkových ročních množstvích vodní páry vypařené z konstrukce směrem do interiéru a směrem do exteriéru.
 • možnost načíst skladby zadané v programu Energie (od verze 2017 výše).
 • aktualizace na nové evropské normy platné od dubna 2018 (EN ISO 6946).

Novinky ve verzi TEPLO 2015:

 • Přirážka na vliv srážek - Do pomocného výpočtu pro stanovení přirážky na vliv srážek u obrácených střech byly přidány další odtokové činitele podle ETAG 031.
 • Import jiných úloh z Tepla - Do formuláře pro zadání skladby konstrukce lze načíst skladbu z libovolné jiné hotové úlohy. Spolu se skladbou se přenáší i přirážka na vliv tepelných mostů, typ konstrukce a odpory při přestupu tepla.
 • Grafický výstup umožňuje spustit simulaci změn teplot, částečných tlaků vodní páry a relativních vlhkostí v konstrukci během roku. Tato funkce je dostupná v případě zobrazení výsledků pro měsíční průměrné okrajové podmínky.
 • Do protokolu o výpočtu se nově tisknou údaje zadané do pomocného výpočtu součinitele tepelné vodivosti vzduchových vrstev, vrstev se systematickými tepelnými mosty (kovovými i ostatními) a vrstev s bodovými tepelnými mosty.
 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele. Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Novinky ve verzi TEPLO 2014:

 • Verze 2014 reaguje především na změny ve dvou normách: slovenské STN 730540 (díl 2 a 3) z roku 2012 a v evropské EN ISO 13788 rovněž z roku 2012.
 • Změny v EN ISO 13788 si vyžádaly úpravy hlavně v zadávání okrajových podmínek. V souladu s revidovanou normou bylo např. upraveno implicitní nastavení vnitřních vlhkostních tříd, byla přidána možnost použití nových „kontinentálních“ podmínek pro interiér a doplněn automatický výpočet průměrných měsíčních teplot v zemině či teplot působích na vnější povrch jednoplášťových střešních konstrukcí (zohlednění výměny tepla sáláním).
 • byla rozšířena volba typu konstrukce. Nově lze při zadávání specifikovat typ konstrukce natolik detailně (výběrem z celkem 10 typů), že program může ve většině případů nastavit příslušné odpory při přestupu tepla zcela automaticky.
 • U konstrukcí v kontaktu se zeminou program navíc umožňuje výpočet průměrných měsíčních teplot v zemině tak, aby se zohlednilo jejich fázové posunutí a mírně proměnná úroveň v souladu s novou EN ISO 13788.
 • U jednoplášťových střech program podobným způsobem automaticky zohledňuje vliv radiace podle nové EN ISO 13788 a u vnitřních konstrukcí usnadňuje korektní zadání teplot na vnější straně konstrukce.
 • Upraven byl i související výpočet relativní vlhkosti vnitřního vzduchu na základě zvolené vlhkostní třídy.
 • Současně s popsanými změnami byl upraven i protokol o výpočtu (ve stylu Energie 2013), kompletně zrevidovány byly nápovědy a rozšířen byl i katalog materiálů.
 • Nové funkce ve formuláři pro zadání vstupních údajů - K jednotlivým vrstvám zadávané stavební konstrukce byly dále přidány šipky pro rychlé posunování vrstvy směrem nahoru či dolů v rámci skladby.
  Tloušťky vrstev lze nově zadávat volitelně i v mm. Volbu mezi jednotkami tloušťky (m/mm) lze provést s pomocí příkazu Vstupní data - Možnosti v hlavním menu programu a nebo s pomocí příkazu Pomůcky - Možnosti v menu formuláře pro zadání skladby konstrukce.
 • Aktualizace na novou STN 730540-2 - Program byl zaktualizován rovněž na novou slovenskou normu STN 730540-2 z roku 2012. Změny se týkají hlavně požadavků na součinitel prostupu tepla.  

Novinky ve verzi TEPLO 2011:

 • V protokolu o výpočtu se nově tiskne upozornění, když byl některý z parametrů materiálů vypočten pomocným výpočtem. Přidána byla také další tabulka uvádějící celé názvy materiálů a případný typ výpočtu ekvivalentní tepelné vodivosti.
 • Nově lze také ke všem vrstvám ve vstupním formuláři přiřadit určitou barvu a krátký komentář.
 • Poslední novinkou je grafický výstup průběhu relativní vlhkosti v konstrukci, který umožňuje přehledněji (i pro laiky) zobrazit místa s rizikem vlhkostních problémů
 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část

Ukázka grafických výstupů

 • Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce
  Rozložení tlaků vodní páry v typickém místě konstrukce
 • Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
  Rozložení teplot v typickém místě konstrukce
 • Povrchové teploty
  Povrchové teploty
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Zápůjčka
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
TEPLO 2017 10 900,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
2 500,- Kč
objednat
8 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

 • 8.11. 2019 - Teplo 2017 CZ
  aktualizovaná instalace Tepla 2017.3 CZ
 • 8.11. 2019 - Teplo 2017 SK
  aktualizovaná instalace Tepla 2017.3 SK
 • 6.4. 2017 - Manuál k Teplu 2017
  PDF manuál k programu Teplo 2017
 • 10.11. 2015 - Teplo 2015 CZ
  aktualizovaná instalace Tepla 2015.1 CZ
 • 10.11. 2015 - Teplo 2015 SK
  aktualizovaná instalace Tepla 2015.1 SK
 • 10.11. 2015 - Manuál k Teplu 2015
  PDF manuál k programu Teplo 2015
 • 22.9.2014 - Teplo 2014 CZ
  aktualizovaná verze Teplo 2014.5 CZ dle nové EN ISO 13788 a STN 730540
 • 22.9.2014 - Teplo 2014 SK
  aktualizovaná verze Teplo 2014.5 SK dle nové EN ISO 13788 a STN 730540
 • 22.9.2014 - Manuál k Teplu 2014
  PDF manuál k programu Teplo 2014.5
 • 13.11.2014 - Teplo 2014 EN
  Anglická mutace programu Teplo 2014, bez některých výstupů dle českých a slovenských předpisů.
 • 21.10.2013 - Teplo 2011 CZ
  aktualizovaná instalace - Teplo 2011 CZ
 • 28.08.2012 - Teplo 2011 SK
  aktualizovaná instalace - Teplo 2011 SK
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 99
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality