Area 2017

Program AREA 2017 je určen pro komplexní hodnocení stavebních detailů (tepelných mostů a vazeb) z hlediska dvourozměrného stacionárního vedení tepla a vodní páry. Umožňuje výpočet nejnižší vnitřní povrchové teploty, teplotního faktoru vnitřního povrchu, tepelných toků detailem, lineárního činitele prostupu tepla, oblasti kondenzace vodní páry a roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry v detailu. Zohledňuje postupy a požadavky ČSN 730540 (včetně ČSN 730540-2 z roku 2011), STN 730540 a EN ISO 10211.

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program AREA 2017 nabízí:

 • výpočet dvourozměrných polí teplot a částečných tlaků vodní páry metodou konečných prvků v souladu s EN ISO 10211
 • výpočet minimální vnitřní povrchové teploty a teplotního faktoru a posouzení rizika povrchové kondenzace podle
  ČSN 730540-2
 • výpočet tepelné propustnosti a lineárního činitele prostupu tepla
 • výpočet součinitelů prostupu tepla okenních konstrukcí podle EN ISO 10077
 • výpočet oblasti kondenzace vodní páry v detailu
 • výpočet roční bilance zkondenzované a vypařené vodní páry po měsících v souladu s EN ISO 13788
 • rozsáhlé možnosti modelování (např. zohlednění anizotropních materiálů s vlastnostmi rozdílnými v různých směrech, započítání vnitřních zdrojů tepla, tj. topných kabelů či podlahového vytápění, volba přesnosti výpočtu vlhkostního pole, variantní stanovení tepelné vodivosti vzduchových dutin včetně automatického dopočítání vlastností...)
  Změna parametrů oblasti
 • požadavky a vyhodnocení výsledků podle ČSN 73540 a STN 730540
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • několik vzájemně propojených možností zadávání detailu do výpočtu (grafický editor, tabulkové zadávání, vytvoření dat z podkladního obrázku)
 • možnost rychlých úprav detailu (např. jen změn působících teplot) ve speciální editoru
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • otevřený katalog stavebních detailů, z něhož lze snadno vybírat a následně upravovat již hotové detaily
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro tepelnou vodivost materiálů či faktor difúzního odporu)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy (např. izotermy, orientace tepelných toků, pole teplot a vlhkostí v řešeném detailu, oblast kondenzace...)
 • možnost importu CAD dat pomocí programu Meshgen Area
  Detail načtený z Meshgenu - popis materiálů oblastí
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele, s přeloženými výstupy

Novinky ve verzi AREA 2017:

 • Protokol - do protokolu o výpočtu lze volitelně zahrnout grafické výstupy
 • Funkce v grafickém preprocesoru - Při zadávání okrajových podmínek nabízí program nově jen ty směry od zvoleného výchozího bodu podmínky, které mají smysl. Vede-li tedy určitý směr mimo detail, je jeho volba automaticky znemožněna.
 • Při automatickém generování výpočetní sítě se dále nově umisťuje začátek generované sítě vždy až do detailu, nikoli do bodu o souřadnicích (0;0) jako dosud. Je-li tedy detail umístěn mimo počátek souřadného systému, nebudou se zbytečně generovat osy mezi detailem a počátkem souřadnic. Výpočetní síť je tedy generována už jen v samotném detailu a nikoli mimo něj.
 • Aktualizované programy přinášejí úpravy kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1
 • Uživatel může také volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři.
 • Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.

Novinky ve verzi AREA 2015:

 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
  Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek.

Novinky ve verzi AREA 2014:

 • Aktualizace na nové normy - Program byl upraven do souladu s novým vydáním norem EN ISO 12631, EN ISO 10077-2, EN 673 a EN ISO 13788. V souvislosti s tím byl mimo jiné změněn pomocný výpočet tepelné vodivosti spojovacích šroubů v lehkých obvodových pláštích. Rovněž bylo upraveno zadávání okrajových podmínek pro roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry tak, aby bylo možné automaticky vypočítat průměrné měsíční teploty pro jednoplášťové střechy a pro konstrukce v kontaktu se zeminou podle nové EN ISO 13788.
  Zohledněny byly i změny v STN 730540 z roku 2012, a to jak v oblasti požadavků, tak v oblasti okrajových podmínek.   
 • Nové grafické výstupy - Modul pro zobrazení grafických výstupů byl rozšířen o simulaci změn relativních vlhkostí v hodnoceném detailu v průběhu hodnoceného roku. Tento grafický výstup je k dispozici po provedení výpočtu roční bilance vodní páry a ukazuje, jak se postupně mění pole relativních vlhkostí v detailu během 12 měsíců. Simulaci lze opakovaně spouštět a nebo krokovat, a to i zpětně.
  Zlepšeny byly i další grafické výstupy. Zobrazení prostorových teplotních a vlhkostních polí nově ukazuje nejen samotný 3D tvar vypočteného pole, ale i jeho barevné rozložení (obdobně jako standardní 2D výstup). Do grafického výstupu znázorňujícího řez detailem byly přidány další informace a detailnější měřítka. 
 • Změny v protokolu o výpočtu - Protokol o výpočtu byl nově zformátován a doplněn o řadu vysvětlivek a komentářů. Současně byla přidána volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
 • Zvýšení komfortu práce s programem - Program byl doplněn o řadu funkcí, které mohou zjednodušit práci s detailem. Na panelu úlohy se například nově objevuje kromě popisu základních vstupních údajů také přehled základních výsledků výpočtu pro jednotlivé hranice (nejnižší vnitřní povrchová teplota, nejnižší teplotní faktor, hustoty tepelného toku) a pro detail jako celek (roční bilance). Program také nově vykresluje v barvě i schémata detailů s křivočarou hranicí, což přispívá k jejich lepší čitelnosti. Zadání údajů pro roční bilanci vodní páry bylo upraveno tak, aby se všechny údaje zadávaly na jednom místě. A ke zrychlení práce přispěje i to, že v modulech pro vyhodnocení výsledků program nově automaticky nabízí jako implicitní povrch to prostředí, které má nejvyšší teplotu (což je standardně interiér).
 • Doplnění katalogu - Katalog stavebních materiálů byl rozšířen o řadu nových materiálů především v kategorii tepelné izolace. 
 • Další změny - Program automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu.

 

Novinky ve verzi AREA 2011:

 • Podpora detailů s křivočarými hranicemi. Data pro tento typ výpočtu musí být vytvořena v samostatném grafickém editoru MeshGen (připravuje se do prodeje), a to buď přímým vykreslením geometrie detailu či načtením výkresu ve formátu DXF. V programu Area jsou pak k vytvořené geometrii a síti konečných prvků přiřazeny vlastnosti jednotlivých materiálů a okrajových podmínek. Následně je možné provést výpočet a obvyklé vykreslení grafických výstupů a vyhodnocení výsledků.
 • Rozšíření grafických výstupů - lze vykreslovat až 3 různé grafické výstupy přes sebe - např kombinace teplotního pole a izoterm
 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část
  Výsledný protokol - 3. část
  Výsledný protokol - 4. část
  Výsledný protokol - 5. část

Ukázka grafických výstupů

 • Izotermy
  IzotermyIzotermyIzotermy
 • Teplotní pole
  Teplotní poleTeplotní poleTeplotní pole
 • Rozložení rel. vlhkostí
  Rozložení rel. vlhkostiRozložení rel. vlhkostíRozložení rel. vlhkostí
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Zápůjčka
na 30 dní (2)
2014 a nižších2015
AREA 2017
posouzení tepelných mostů (2D stac. vedení tepla MKP)
14 900,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
2 200,- Kč
objednat
10 900,- Kč
objednat
1 400,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality