Energie 2016

Program ENERGIE 2016 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby tepla na vytápění, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie (celkové i neobnovitelné) a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 730540, TNI 730329, TNI 730330, STN 730540, EN ISO 13790, EN ISO 13370, EN ISO 13789 a dalších evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb, resp 230/2015. v aktuálním znění a energetický štítek podle ČSN 730540-2 (2011).

Program ENERGIE 2016 nabízí:

 

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle EN ISO 13790, EN ISO 13370 a EN ISO 13789
 • výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení podle EN ISO 13790 a EN 832, a to pro jednozónové i vícezónové objekty s uvažováním výpočtu po jednotlivých měsících či přímo za otopné období včetně vlivu přerušovaného vytápění či chlazení
 • Výpočet dodané energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, nucené větrání a úpravu vlhkosti vzduchu v souladu s TNI 730331 a metodikou k vyhlášce MPO ČR č. 78/2013 Sb.

        Energonositele

 • výpočet celkové a neobnovitelné primární energie a emisí CO2
 • výpočet parametrů referenční budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. a podle ČSN 730540-2
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. a energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2
 • vyhodnocení parametrů nízkoenergetických a pasivních rodinných a bytových budov podle TNI 730329 a TNI 730330
 • zohlednění produkce energie solárními kolektory, fotovoltaickými systémy a kogeneračními jednotkami, a to včetně možnosti exportu do veřejné sítě
 • bohaté možnosti modelování (Trombeho stěny, průsvitné tepelné izolace, zimní zahrady, zemní výměníky, solární zisky nejen přes průsvitné konstrukce, ale i přes stěny a střechy, více různých zdrojů tepla a chladu v každé zóně...)
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro snazší zadání vstupních hodnot (např. pro součinitel prostupu tepla oken v závislosti na jejich členění a velikosti)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy

        Průkaz energetické náročnosti budovy

 • K dispozici je i verze pro slovenské uživatele s přeloženými výstupy a aktualizovaná na slovenské předpisy, tedy STN 730540-2 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.
 • Nápovědy, pomocné výpočty a protokoly upravené pro žádosti o dotaci NZÚ 2015.
 • Možnost vyplnění výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ 2015, druhá i třetí výzva.
 • Možnost dokoupit modul FVbilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence - placený modul)

Novinky ve verzi ENERGIE 2016:

 • Volitelné zahrnutí ztrát z rozvodů a zásobníků do energetické bilance
 • Volitelné zahrnutí produkce tepla ventilátory do energetické bilance
 • Změny ve výpočtu tepelného toku přes suterény
 • Kombinace přirozeného a nuceného větrání v jedné zóně
 • Podrobnější modelování provozních dob osvětlení
 • Kombinace ostrovního využití vyrobené elektřiny a exportu do sítě
 • Přidání dalších typů zdrojů tepla a chladu
 • Usnadnění opakovaného generování PENB
 • Teplovzdušné vytápění s více zdroji tepla
 • Zohlednění trvalých přídavných tepelných ztrát
 • Upřesnění výpočtu dodané energie na nucené větrání
 • Detailní výpočet produkce elektřiny FV systémem (je součástí programu Energie)
 • Možnost dokoupit modul FVbilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence - placený modul)
 • ...a další změny

      podrobnějsí popis změn je uveden v tomto článku, více informací o nových detailnějších výpočtech FV je uveden v tomto článku.

 

Novinky ve verzi ENERGIE 2015:

 • Aktualizace na NZÚ 2015 podle nových metodických pokynů.
 • Možnost vyplnění výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ 2015.
 • Zadání dílčích částí výplní otvorů a jejich změny - Na formulář pro zadání oken a dveří byla přidána záložka Vlastnosti rámu a zasklení, na které se zobrazují data z posledně použitého pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla. Lze tedy vždy snadno zjistit, jaké dílčí parametry byly použity pro určení výsledného součinitele prostupu tepla. Při opětovném vyvolání pomocného výpočtu se navíc data z této záložky přenesou do okénka pomocného výpočtu.
  Program dále podporuje změny vlastností rámů a zasklení v celém souboru dat popisujícím výplně otvorů. Měnit lze součinitele prostupu tepla zasklení Ug (dvou typů), součinitele prostupu tepla rámu Uf, lineární činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dvou typů) a deklarované součinitele prostupu tepla okna – tedy všechny hodnoty zobrazené na záložce „Vlastnosti rámu a zasklení“. Po vyvolání funkce Pomůcky – Rychlé změny vlastností – Rámy a zasklení program nabídne přehled měnitelných parametrů a umožní zadat nové hodnoty. Požadovaná úprava proběhne v celém souboru dat.
  Pokud je navíc vytvořena vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a parametry jeho rámu a zasklení (vazba se vytvoří použitím pomocného výpočtu), tak se po změně libovolné dílčí vlastnosti okna automaticky přepočítá jeho součinitel prostupu tepla. Zásadním způsobem se tak usnadňuje provádění variant výpočtu pro různé typy zasklení či rámů oken (např. při volbě mezi dvojskly a trojskly).
  Existuje-li výše zmíněná vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a jeho rámem a zasklením, tak se navíc data ze záložky „Vlastnosti rámu a zasklení“ tisknou do protokolu o výpočtu.
 • Detailní stanovení činitelů stínění oken - Při zadávání oken a dveří lze nově zvolit způsob zadání korekčních činitelů stínění pevnými překážkami. Použít lze buď dosavadní způsob (přímé zadání korekčních činitelů), nebo detailní výpočet na základě zadané geometrie stínících překážek. Pro druhý způsob může uživatel specifikovat zeměpisnou šířku lokality a rozměry markýzy, levé a pravé boční stínící stěny či okolní zástavby – a program na základě těchto údajů stanoví stínící úhly a výsledné dílčí korekční činitele stínění interpolací z přílohy G v EN ISO 13790. Všechny zadané i vypočtené údaje se tisknou do protokolu o výpočtu.
 • Další změny v zadání výplní otvorů - Zadání korekčních činitelů clonění pohyblivými clonami (žaluzie, rolety apod.) je nově možné doplnit o podíl času se spuštěnými clonami.
  Program také umožňuje zohlednit tepelně izolační okenice, pokud je pro ně znám jejich tepelný odpor a časový podíl jejich uzavření.
 • Podrobnější modelování otopné soustavy - Verze 2015 umožňuje zadat pro každý ze tří možných zdrojů tepla v zóně odlišnou účinnost distribuce a sdílení tepla. Lze tak snadno modelovat situace, kdy jednotlivé zdroje dodávají teplo do oddělených otopných soustav s různými účinnostmi.
  Zároveň je možné u každého zdroje tepla nastavit parametry na něj napojené akumulační nádrže. Pokud je akumulační nádrž použita, lze snadno zadat, jaké zdroje tepla ji ohřívají. Nádrž může být přitom společná pro dva nebo tři zdroje - a nebo může být u každého zdroje tepla akumulační nádrž odlišná (nebo žádná).
  Podobným způsobem lze individualizovat i zadání příkonů čerpadel, regulace a emise tepla. Je-li každý zdroj tepla zapojen do samostatné otopné soustavy, je možné pro každou z těchto soustav zadat odlišné příkony pomocných zařízení. Pro společnou otopnou soustavu stačí - stejně jako dosud - zadat příkony jen jednou.
  V návaznosti na popsané změny v zadání vlastností otopných soustav byl upraven i tisk protokolu o výpočtu a energetického průkazu tak, aby se v nich nově zadávané detailnější hodnoty objevily.
 • Přímé zadání měsíčních produkcí solárních systémů - Pro solární kolektory a pro fotovoltaické systémy lze nově volitelně zadat místo parametrů solárních systémů přímo známé měsíční produkce tepla či elektřiny v kWh. Významně se tak usnadňuje zadání solárních systémů v případech, kdy jsou jejich produkce stanoveny externím výpočtem nezávisle na programu Energie (např. programem doc. Matušky). Pro zadání známých produkcí stačí zaškrtnout možnost přímé zadání produkce na kartě Solární systémy na formuláři pro popis zóny.
 • Úpravy ve výpočtu pomocné energie na provoz ventilátorů - Program nově umožňuje výpočet pomocné energie na provoz ventilátorů i pro systémy teplovzdušného vytápění (resp. chlazení vzduchem), které jsou zcela oddělené od systému nuceného větrání.
  Vztah mezi teplovzdušným vytápěním (resp. chlazením vzduchem) a nuceným větráním lze zadat přepínačem systémy teplovzdušného vytápění a chlazení vzduchem jsou součástí systému nuceného větrání, který je umístěn na kartě Větrání zóny na formuláři popisujícím zónu jako celek. Pro oddělené teplovzdušné vytápění a chlazení vzduchem lze zadat nejen měrný příkon ventilátorů, ale i váhový činitel jejich regulace.
  Současně lze zadat i počet ventilátorů nuceného větrání, aby bylo možné korektně stanovit příkon ventilátorů v referenční budově z předepsaného referenčního měrného příkonu 1 ventilátoru.
 • Změna formátu dat a rychlá transformace starších úloh - V souvislosti s výše uvedenými změnami v zadání výplní otvorů, účinností otopné soustavy, produkcí solárních systémů a vlastností ventilátorů bylo nutné změnit strukturu dat popisujících jak okna a dveře, tak zónu jako celek. Data ze starších verzí programu lze nicméně do verze 2015 bez problémů načíst.
  Nezbytná transformace starších úloh do nové verze programu je zásadně usnadněna tlačítkem Převést data do verze 2015, které se automaticky objeví na panelu úlohy, jakmile program zjistí, že úloha obsahuje vstupní data ve starém formátu. Vedle této nové funkce je zachován i dosavadní způsob transformace starších úloh postupným otevíráním formulářů.
 • Automatická aktualizace "tabulkových" kategorií konstrukcí - Zásadním způsobem se změnil způsob práce s tabulkovými kategoriemi konstrukcí, používanými pro seskupení zadaných konstrukcí v energetickém štítku a průkazu. Nově se při zápisu jména konstrukce vytváří automaticky shodně nazvaná kategorie, která se také automaticky zapíše do seznamu kategorií (program už tedy nadále nepožaduje potvrzení této akce). Uživatel nicméně může následně podle svého uvážení název kategorie libovolně změnit.
  Program navíc v průběhu zadávání dat seznam kategorií kontroluje a vyřazuje z něj všechna jména, která už nejsou nadále používána.
  Maximální možný počet kategorií konstrukcí byl současně rozšířen na 1000 (ze stávajících 49).
 • Nucené větrání nevytápěných prostorů - Dodanou energii na nucené větrání nevytápěných prostorů lze nově stanovit buď na základě zadaného příkonu ventilátorů (jako dosud), nebo na základě měrného příkonu ventilátorů a objemového toku vzduchu. V prvním případě vychází dodaná energie na větrání shodná pro hodnocenou i referenční budovu, v druhém případě může být obecně rozdílná, protože dodaná energie na větrání se pro referenční budovu stanoví s použitím referenční hodnoty měrného příkonu ventilátorů a jejich počtu.
 • Nové funkce v pomocných výpočtech - Do formuláře pro zadání nevytápěných prostorů byl přidán pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů.
  Na okénka pomocných výpočtů součinitelů prostupu tepla a tepelných odporů neprůsvitných konstrukcí byly přidány tlačítka Editovat seznam, s jejichž pomocí lze odstranit z vytvořeného seznamu stěn, střech a podlah libovolnou konstrukci.
  Zároveň byly do těchto pomocných výpočtů přidány - tam, kde dosud chyběly - i vložené výpočty součinitele tepelné vodivosti vrstev s tepelnými mosty.
 • Katalog užívání zón -  Do programu ve verzi 2015 byl přidán katalog užívání zón, do kterého lze uložit parametry vnitřního prostředí (teploty, provozní doby), parametry větrání (typ, intenzitu větrání, obj. tok větracího vzduchu na měrnou jednotku atd.), parametry osvětlení (min. osvětlenost, provozní doby, předpokládanou dodanou energii na osvětlení atd.) a další parametry charakterizující užívání zóny (produkci vodní páry, potřebu tepla na přípravu teplé vody, obsazenost atd.).
  Po výběru zóny v katalogu se parametry jejího užívání přenesou do příslušných políček ve formuláři pro popis zóny. Významně se tím může urychlit zadávání provozních podmínek v zóně.
  Katalog užívání zón obsahuje dvě databáze: standardní, která je udržována výrobcem programu, a uživatelskou, kterou je možné libovolně editovat. V okamžiku nainstalování programu jsou v obou databázích uloženy hodnoty z přílohy B v TNI 730331.
  Při doplňování katalogu užívání zón jsou k dispozici funkce pro kopírování již existujícího profilu užívání a funkce pro import profilu užívání z formuláře pro popis zóny.
 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programu - Při prvním startu program zkontroluje, zda existuje na počítači jeho předchozí verze. Pokud ano, nabídne možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí. 
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programu se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, program na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelu úlohy a fotografie budovy - Na panel úlohy bylo přidáno tlačítko Vložit fotografii, které umožňuje načíst fotografii budovy ve formátu JPG a zobrazit ji přímo na panelu úlohy. Vybraná fotografie se navíc stane součástí zadání úlohy, takže ji není třeba samostatně zálohovat či vyhledávat při následném generování energetických průkazů a certifikátů.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly dále přidány informace o základních výsledcích výpočtu (průměrný součinitel prostupu tepla, potřeba tepla na vytápění, celková dodaná energie, dílčí dodané energie, produkce elektřiny, neobnovitelná primární energie a emise CO2). Panel úlohy lze navíc roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programu – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Posledními změnami na panelu úlohy jsou tlačítka Energ. průkaz a Energ. certifikát, která umožňují rychlejší vygenerování příslušných dokumentů.
 • a další drobnější úpravy

 

Novinky ve verzi ENERGIE 2014:

 • Zásadní úpravy v podrobnějším modelování nevytápěných prostorů, dále měrný tepelný tok prostupem nevytápěnými prostory a možnost hodnotit nevytápěné prostory sousedící s větším počtem zón
 • Ke zdrojům tepla na vytápění lze ve verzi 2014 zadat i akumulační nádrž a její parametry
 • Pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody lze dále zadat pro druhý či třetí zdroj energie jeho nulový podíl na dodávce tepla či chladu.
 • Doplněn byl výpočet přídavného tepelného toku podlahou na terénu s podlahovým vytápěním podle EN ISO 13370
 • Pro systémy nucené dodávky vzduchu lze nově zadat dvě hodnoty měrného příkonu ventilátorů: jednu pro ventilátory v systému větrání a druhou pro ventilátory v systému vytápění a chlazení.
 • V energetickém průkazu ve formátu PDF lze nově zobrazit výsledky ve všech tabulkách až do maximálního přípustného počtu 99 zón.
 • Do energetického průkazu ve formátu PDF i DOC se dále přenášejí – jsou-li zadány – údaje o objemu zásobníku teplé vody, jeho měrné ztrátě a měrné ztrátě rozvodů teplé vody i pro případ, kdy byla zadána odhadnutá potřeba tepla na přípravu teplé vody v kWh/m2 za rok.
 • U vícezónových budov, v nichž je alespoň jedna zóna jiného typu než „rodinný dům“ či „bytový dům“, se do energetického průkazu ve formátu PDF tiskne nově nejen dodaná energie na chlazení, ale i příslušná energetická třída.
 • Další změnou v energetickém průkazu ve formátu PDF je tisk energetické třídy pro doporučenou variantu i pro ty případy, kdy ve výchozí posuzované budově dané místo spotřeby neexistuje.
 • možnost vytvoření anglické verze energetického průkazu ve formátu PDF.
 • Přidána byla možnost volitelného tisku protokolu o výpočtu pouze v odstínech šedé.
 • Změny v protokolu o výpočtu - Pro nevytápěné prostory se v protokolu tiskne výsledná vnitřní teplota při návrhové venkovní teplotě v zimním období (stanovená pro předpoklad ustáleného stavu). Měrný tepelný tok přes nevytápěné prostory se nově uvádí i rozděleně dvě základní části: měrný tepelný tok prostupem a měrný tepelný tok větráním. V přehledných tabulkách měrných tepelných toků jednotlivými konstrukcemi se tisknou pouze ty konstrukce, které vykazují nenulový měrný tok - nikoli tedy jako dosud všechny, které byly v seznamu tabulkových konstrukcí.
 • Aktualizace pro program Nová Zelená úsporám - V programu byly zaktualizovány nápovědy a tipy k zadání výpočtu pro účely dotačního programu Nová Zelená úsporám (podle metodických pokynů z dubna 2014). Mírně aktualizován byl v této souvislosti i protokol o výpočtu.
 • Změny v tisku energetického štítku - Ve verzi 2014 se do protokolu k energetickému štítku ve formátu PDF tisknou jednotlivé konstrukce rozděleně po jednotlivých zónách (jedná-li se o vícezónovou budovu). Před každým souborem konstrukcí je přitom vždy uvedeno číslo a jméno zóny, do které konstrukce patří. Styl tabulky konstrukcí v energetickém štítku tedy nově odpovídá stylu obdobné tabulky v energetickém průkazu.
 • Další drobnější úpravy - Do pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla okna byla doplněna možnost zadání jeho sklonu. Nepříznivý vliv odchylky okna od svislé polohy se následně zohlední ve vypočteném součiniteli prostupu tepla, a to podle metodiky publikované J. Šílou v Tepelné ochraně budov č. 4/2011.
  Na formuláři "Zadání hodnot do hlavičky energetického průkazu a štítku" lze nastavit návrhovou venkovní teplotu v zimním období, kterou pak program dále implicitně nabízí jako výchozí hodnotu při všech pomocných výpočtech (např. při výpočtu činitelů teplotní redukce či při generování energetického štítku).
  Po dohodě s tvůrci TNI 730331 byly v programu změněny korekční činitele typu oběhových čerpadel v systému vytápění, chlazení, přípravy teplé vody a solárních kolektorů, a to z hodnot chybně uvedených v TNI 730331 (2013) na korektní hodnoty. V souvislosti s tím se zjednodušilo zadávání příkonu čerpadel: dále již není třeba zadávat příkon pro fiktivní čerpadla s plynulou regulací, ale je možné rovnou zadat příkon reálných čerpadel v dané budově.
  Přidána byla volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
  Program automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu a zpracování energetického průkazu.
  Upraven byl výpočet periodických měrných tepelných toků konstrukcemi v kontaktu se zeminou tak, aby se při jejich stanovení zohledňoval provozní režim. Periodické tepelné toky se tedy nově stanovují samostatně pro režim vytápění a samostatně pro režim chlazení. Současně byl upraven i výpočet časové konstanty budovy tak, aby nemohla vyjít záporná hodnota. Odstraňuje se tím riziko chyb ve výpočtu potřeby chladu v nejteplejších měsících u zón, které mají větší podlahu s velmi nízkým tepelným odporem a jsou současně vytápěny na teploty nižší než cca 18 C.

Novinky ve verzi ENERGIE 2013:

Aktualizace na vyhlášku MPO ČR č. 78/2013 Sb.

 • Program Energie 2013 byl kompletně zaktualizován s ohledem na novou vyhlášku MPO ČR č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.
 • Zásadním způsobem byl upraven především samotný výpočet. Doplněno bylo stanovení parametrů referenční budovy pro všechny typy hodnocení (novostavba, změna, prodej, pronájem…). V souvislosti s novou vyhláškou byl změněn také výpočet některých energetických parametrů hodnocené budovy, např. neobnovitelné primární energie, dílčích dodaných energií na vytápění a na přípravu teplé vody (hlavně v případě použití tepelných čerpadel a solárních kolektorů) a celkové dodané energie (nově bez započítání produkcí elektřiny v budově). Doplněn byl výpočet celkové primární energie.
 • Kompletně přepracován byl protokol o výpočtu hodnocené budovy, který uvádí nové požadované údaje v podrobnějším členění. Doplněn byl tisk protokolu referenční budovy.
 • Zcela nově je zpracována šablona průkazu energetické náročnosti budovy a příslušného protokolu.
 • Aktualizován byl i grafický modul programu, aby zobrazoval nejen parametry hodnocené budovy, ale i parametry budovy referenční.
 • Úpravy v souvislosti s vyhláškou č. 78/2013 Sb. byly provedeny i v modulech pro zobrazení požadavků a pro vyhodnocení výsledků výpočtu. 

Aktualizace na TNI 730331

 • Do programu Energie 2013 byly doplněny údaje z nové TNI 73031, a to jednak do nápověd (účinnosti technických systémů, ztráty v rozvodech, parametry budov atd.) a jednak do katalogů (smluvní hodnoty venkovní teploty a dopadající sluneční energie). 

Nové funkce v šablonách pro energetický průkaz a štítek 

 • Šablona průkazu energetické náročnosti budovy byla – kromě aktualizace na vyhlášku MPO ČR č. 78/2013 Sb. – výrazně upravena i z hlediska funkčního. Dosavadní průběžná aktualizace šablony během jejího vyplňování, která je v prostředí MS Word velice pomalá a nestabilní, byla nahrazena aktualizací jednorázovou. Tu lze vyvolat až na závěr po vyplnění všech potřebných údajů stiskem speciálního tlačítka umístěného v závěru protokolu. Stejným způsobem byla upravena i šablona energetického štítku obálky budovy.
 • Další novinkou je přenášení zadaných požadovaných součinitelů prostupu tepla jednotlivých konstrukcí do šablony energetického štítku.
 • Program nabízí i novou možnost volby konkrétní šablony energetického štítku nebo průkazu, do níž se přenesou vypočtené údaje. Není tedy nadále nutné přenášet data vždy jen do výchozí prázdné šablony. Pokud si uložíte již jednou vyplněnou šablonu pod určitým jménem, můžete po novém výpočtu do této šablony přenést nové výsledky s tím, že v šabloně zůstanou vyplněné ty údaje, které program sám nevyplňuje.
 • Průkaz energetické náročnosti budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. i energetický štítek obálky budovy podle ČSN 730540-2 lze nově vytvořit nejen ve stávajícím formátu MS Word, ale také jako dokument ve formátu PDF.

Nové funkce ve výpočtu

 • Kromě výše zmíněných změn souvisejících s aktualizací na novou vyhlášku MPO ČR č. 78/2013 Sb. byl výpočet rozšířen o možnost alternativního stanovení využitelných zisků ze solárních kolektorů podle metody B z EN 15316-4-3.
 • Významně přepracován byl také výpočet vzájemné výměny tepla mezi zónami. Původně použitá metodika podle EN 13790, která vede k poměrně významným rozdílům ve výsledcích výpočtu potřeby tepla na vytápění pro
  případ s uvažováním a bez uvažování dělících konstrukcí mezi zónami, byla upravena tak, aby byly tyto rozdíly minimalizovány. Nově se pro každou zónu stanoví nejprve potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty do exteriéru a následně se od ní odečtou využitelné tepelné zisky. Vypočtený rozdíl představuje tu část potřeby tepla, která může být dodána z okolních více vytápěných zón, jsou-li v budově takové. Tímto způsobem se minimalizují nadměrné tepelné ztráty okolních teplejších zón, které vycházely při dosavadním použití metodiky EN ISO 13790.
 • Rozšířeny byly i možnosti modelování energetické náročnosti chlazení budov. Nově lze volit, zda se v případě nuceného větrání se zpětným získáváním tepla bude rekuperace tepla uvažovat pro režimy vytápění i chlazení, nebo jen pro režim vytápění. Vypnutím ZZT pro režim chlazení lze snížit dodanou energii na chlazení, protože se zvýší tepelná ztráta větráním a tudíž se sníží množství energie potřebné na odstranění zbylé části tepelné zátěže. Získat tak lze pro řadu případů korektnější výsledky lépe odpovídající skutečnému provoznímu schématu chlazení.
 • Pro výpočet dodané energie na vytápění byla přidána možnost volby způsobu zohlednění přerušovaného vytápění. K dispozici je nyní jak detailnější postup podle EN ISO 13790 (2004), tak jednodušší postup podle EN ISO 13790 (2008).
 • Pro všechny okenní konstrukce lze nově zohlednit pro ně specifický korekční činitel clonění nejen pro režim vytápění, ale i pro režim chlazení. V dodané energii na chlazení lze tedy nově zohlednit i situace, kdy jsou různá okna stíněna pohyblivými stínícími prostředky různým způsobem.  
 • Doplněna byla možnost zadání sklonu průsvitné konstrukce v rozsahu 0 až 90 stupňů. Program tak určuje přesněji solární zisky střešními okny a dalšími šikmými prosklenými konstrukcemi.
 • Přidána byla možnost kontrolního výpočtu intenzity větrání vlivem průvzdušnosti spárami u oken.
 • Doplněny byly pomocné výpočty pro délku rozvodu teplé vody podle EN ISO 15316-3-2, pro měrnou tepelnou ztrátu rozvodů teplé vody, pro měrnou tepelnou ztrátu solárního zásobníku a pro měrnou tepelnou ztrátu rozvodů solárního okruhu.
 • Zásadně upraven byl pomocný výpočet pro stanovení roční potřeby teplé vody, který nyní nabízí všechny základní jednotkové potřeby teplé vody podle TNI 730331.

Další změny

 • Protokol o výpočtu byl doplněn o tisk ploch konstrukcí v závěrečné přehledné tabulce měrných tepelných toků.
 • Opraven byl tisk referenční budovy podle ČSN 730540-2 pro vícezónové budovy, u nichž jen v jedné zóně přesahuje plocha průsvitných výplní 50 % z celkové plochy fasády.
 • Modul pro vyhodnocení výsledků byl doplněn o možnost volby způsobu stanovení požadavku na průměrný součinitel prostupu tepla budovy podle ČSN 730540-2 v případě, když se jedná o budovu s více zónami.
  Nově lze volit mezi dosavadním postupem (požadavek se odvodí na základě převažující návrhové vnitřní teploty v budově) a alternativním postupem, který je použit ve vyhlášce MPO ČR č. 78/2013 Sb. (požadavek se odvodí váženým průměrem z požadavků na jednotlivé zóny).
 • Částečně přepracován byl formulář pro zadání popisu zóny. Přesunuty byly některé zadávané položky tak, aby tvořily logičtější skupiny. Přidány byly záložky pro podrobnější specifikaci faktorů primární energie. Doplněno bylo zadání technických ztrát v rozvodech a v zásobníku teplé vody. Přidány byly detailní informace popisující postup zadání energonositelů a jejich podílů. Program také nově kontroluje průběžně, již během zadávání, hodnoty podílů jednotlivých energonositelů a jejich konzistenci se zadáním zdrojů tepla či chladu.
 • Zaktualizovány byly všechny nápovědy jak v textové části, tak v části nabídky možných hodnot.
 • V grafickém modulu bylo upraveno zobrazování grafů tak, aby se při změně zobrazení zachovávalo nastavení pro jednotlivé řady (barva i šrafování).
 • Upraven byl i modul pro rychlé změny vlastností konstrukcí v celém souboru dat, a to o volitelnou možnost ponechání původního jména konstrukce.
 • Významně rozšířeny byly i možnosti zadání parametrů do hlavičky energetického průkazu a štítku (tlačítko Podrobnější identifikace budovy a zpracovatele posouzení na formuláři pro základní popis budovy a okrajových podmínek). Nově lze zadat údaje nejen o budově (v rozšířené podobě), ale i o zpracovateli posouzení.
 • Program podporuje vyvolání externího katalogu tepelných mostů z produkce firmy Energy-Consulting
 • Od aktualizace 2013.4 program podporuje výpočty pro NZÚ (včetně nápověd pro vyplňování požadovaných hodnot)
 • Od aktualizace 2013.5 jsou k dispozici výpočty dle aktuálních Slovenských předpisů, tedy STN 730540-2 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z..
 •    

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Protokol

Ukázka grafických výstupů:

 • Celkové měrné spotřeby energie budovy
  Celkové měrné spotřeby energie budovy
 • Měrné tep. toky zóny
  Měrné tep. toky zóny
 • Měsíční spotřeby energie dodávané do budovy
  Měsíční dodané energie budovy

 

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2013 a nižších20142015
ENERGIE 2016
energetická náročnost budovy dle EN 13790 a vyhl. 78/2013
15 900,- Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat
7 900,- Kč
objednat
4 400,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

 

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

 • 26.5. 2017 - Energie 2016 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 CZ. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 26. 5. 2017 - Energie 2016 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 SK. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 7.3. 2017 - Manuál Energie 2016
  Manuál k programu Energie 2016 v PDF formátu
 • 27.3.2016 - Energie 2015 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.7 CZ
 • 6.11.2015 - Energie 2015 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.6 SK
 • 3.11.2015 - Manuál Energie 2015.6
  Manuál k programu Energie 2015.6 v PDF formátu
 • 21.11.2014 - Energie 2014 CZ
  Instalace - Energie 2014.6 CZ
 • 21.11.2014 - Energie 2014 SK
  Instalace - Energie 2014.6 SK
 • 22.9.2014 - Manuál Energie 2014
  Manuál k Energii 2014
 • 5.12.2014 - Energie 2014 EN
  Anglická mutace programu Energie 2014.6, bez některých výstupů dle českých a slovenských předpisů.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 CZ - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 CZ. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 CZ od ledna 2015.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 SK - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 SK. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 SK od ledna 2015.
 • 21.10.2013 - Energie 2013 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 CZ
 • 21.10.2013 - Energie 2013 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 SK
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

7.9. 2017 Energie 2016
Doba trvání: 09:00 - 14:00
Cena: 2 500 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 3
Přihlásit se

12.9. 2017 Area 2017, Meshgen Area
Doba trvání: 09:00 - 13:00
Cena: 2 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 4
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

6. dubna 2017
Do prodeje byly uvolněny programy Area, Mezera, Simulace, Teplo, Ztráty a Cube3D ve verzi 2017. Více informací k novinkám na blogu.

8. března 2017
Od 8.3. je v naší nabídce samostatný program Fotovoltaika 2017. Více informací v článku na Blogu

Další aktuality