Energie 2019

Program ENERGIE 2019 je určen pro komplexní hodnocení energetické náročnosti budov. Umožňuje výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy, měrných tepelných toků, potřeby tepla na vytápění, dílčích dodaných energií (vytápění, chlazení, nucené větrání, úprava vlhkosti vzduchu, příprava teplé vody, osvětlení), produkcí energie (solární kolektory, fotovoltaika, kogenerace), celkové dodané energie, primární energie (celkové i neobnovitelné) a emisí CO2. Při výpočtu se zohledňují postupy a požadavky ČSN 730540, ČSN 730331-1, TNI 730329, TNI 730330, STN 730540, EN ISO 52016-1, EN ISO 13370, EN 16798-7 a dalších evropských norem. Program zpracovává energetický průkaz podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb, resp 230/2015. v aktuálním znění a energetický štítek podle ČSN 730540-2 (2011).

 

 

Do distribuce byla uvolněna beta-verze Energie 2020Více info zde.

Program ENERGIE 2019 nabízí: 

 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla a jeho vyhodnocení v souladu s ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet měrných tepelných toků prostupem a větráním podle EN ISO 52016-1, EN ISO 13370 a EN 16798-7
 • výpočet potřeby energie na vytápění a chlazení podle EN ISO 52016-1 a EN 832, a to pro jednozónové i vícezónové objekty s uvažováním výpočtu po jednotlivých měsících či přímo za otopné období včetně vlivu přerušovaného vytápění či chlazení
 • Výpočet dodané energie na vytápění, chlazení, přípravu teplé vody, osvětlení, nucené větrání a úpravu vlhkosti vzduchu v souladu s ČSN 730331-1 a metodikou k vyhlášce MPO ČR č. 78/2013 Sb.

        Energonositele

 • výpočet celkové a neobnovitelné primární energie a emisí CO2
 • výpočet parametrů referenční budovy podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. a podle ČSN 730540-2
 • zpracování průkazu energetické náročnosti budov podle vyhlášky MPO ČR č. 78/2013 Sb. a energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2
 • vyhodnocení parametrů nízkoenergetických a pasivních rodinných a bytových budov podle TNI 730329 a TNI 730330
 • zohlednění produkce energie solárními kolektory, fotovoltaickými systémy a kogeneračními jednotkami, a to včetně možnosti exportu do veřejné sítě
 • bohaté možnosti modelování (Trombeho stěny, průsvitné tepelné izolace, zimní zahrady, zemní výměníky, solární zisky nejen přes průsvitné konstrukce, ale i přes stěny a střechy, více různých zdrojů tepla a chladu v každé zóně...)
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro snazší zadání vstupních hodnot (např. pro součinitel prostupu tepla oken v závislosti na jejich členění a velikosti)
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy

        Průkaz energetické náročnosti budovy

 • K dispozici je i verze pro slovenské uživatele s přeloženými výstupy a aktualizovaná na slovenské předpisy, tedy STN 730540-2 a vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z.
 • Nápovědy, pomocné výpočty a protokoly upravené pro žádosti o dotaci NZÚ.
 • Možnost vyplnění výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ.
 • Možnost dokoupit modul FVbilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence - placený modul)

Do distribuce byla uvolněna beta-verze Energie 2020Více info zde.

Novinky ve verzi ENERGIE 2019:

 • Upravené či zcela nové výpočetní postupy a doporučené hodnoty v EN ISO 52016-1, EN 16798-7, EN ISO 13370, ČSN 730331-1 a dalších normách vydaných v r. 2018
 • Zcela nový výpočet měrného toku větráním podle EN 16798-7
 • Úpravy výpočtu solárních zisků podle EN ISO 52016-1
 • Úpravy výpočtu nevytápěných prostorů podle EN ISO 52016-1
 • Další aktualizace podle EN ISO 52016-1: výpočet faktoru využitelnosti, Časová konstanta zóny, vlivu přerušovaného vytápění, potřeba tepla na pokrytí tepelné ztráty prostupem zeminou, vlivu přerušovaného chlazení
 • Dynamické propojení oken se stěnami
 • Změny v zadání osvětlení dle ČSN 730331-1 a z EN 15193-1.
 • Úpravy dialogových oken, protokolů a katalogů užívání zón.
 • Řada dalších změn, podrobněji zde

 Novinky ve verzi ENERGIE 2017:

 • Nový formulář pro zadání skladeb konstrukcí v budově dynamicky propojený do celé úlohy.
 • Nový formulář pro zadání parametrů výplní otvorů v budově dynamicky propojený do celé úlohy.
 • Zadání podílů zdrojů tepla a chladu po měsících
 • Výpočet úpravy vlhkosti vzduchu i bez nuceného větrání
 • Náhrada libovolného energonositele elektřinou vyrobenou v budově
 • Využití elektřiny z kogenerace i v zónách bez ní
 • Tepelný tok konstrukcí v kontaktu s celoročně konstantní teplotou
 • Kombinace přirozeného větrání a teplovzdušného vytápění
 • Přesnější výpočet výměny tepla mezi zónami
 • Změny v protokolu o výpočtu - doplnění grafických výstupů
 • Výpočet produkce energie solárními kolektory s hodinovým krokem
 • Možnost definovat měněné konstrukce (projeví se v PENB i případně v krycích listech NZÚ)
 • Aktualizované krycí listy NZÚ (verze ze začátku září 2017, nově i z října 2018)
 • a další drobnější změny, úpravy a opravy

Podrobnějsí popis změn je uveden v tomto článku.

Novinky ve verzi ENERGIE 2016:

 • Volitelné zahrnutí ztrát z rozvodů a zásobníků do energetické bilance
 • Volitelné zahrnutí produkce tepla ventilátory do energetické bilance
 • Změny ve výpočtu tepelného toku přes suterény
 • Kombinace přirozeného a nuceného větrání v jedné zóně
 • Podrobnější modelování provozních dob osvětlení
 • Kombinace ostrovního využití vyrobené elektřiny a exportu do sítě
 • Přidání dalších typů zdrojů tepla a chladu
 • Usnadnění opakovaného generování PENB
 • Teplovzdušné vytápění s více zdroji tepla
 • Zohlednění trvalých přídavných tepelných ztrát
 • Upřesnění výpočtu dodané energie na nucené větrání
 • Detailní výpočet produkce elektřiny FV systémem (je součástí programu Energie)
 • Možnost dokoupit modul FVbilance pro vyhodnocení využitelnosti elektřiny z fotovoltaického systému v budově, vhodné zejména pro výpočty bytových domů v rámci NZÚ (samostatná licence - placený modul)
 • ...a další změny

      podrobnějsí popis změn je uveden v tomto článku, více informací o nových detailnějších výpočtech FV je uveden v tomto článku.

 

Novinky ve verzi ENERGIE 2015:

 • Aktualizace na NZÚ 2015 podle nových metodických pokynů.
 • Možnost vyplnění výsledků výpočtu přímo do excelové šablony krycího listu SFŽP k žádosti o dotaci NZÚ 2015.
 • Zadání dílčích částí výplní otvorů a jejich změny - Na formulář pro zadání oken a dveří byla přidána záložka Vlastnosti rámu a zasklení, na které se zobrazují data z posledně použitého pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla. Lze tedy vždy snadno zjistit, jaké dílčí parametry byly použity pro určení výsledného součinitele prostupu tepla. Při opětovném vyvolání pomocného výpočtu se navíc data z této záložky přenesou do okénka pomocného výpočtu.
  Program dále podporuje změny vlastností rámů a zasklení v celém souboru dat popisujícím výplně otvorů. Měnit lze součinitele prostupu tepla zasklení Ug (dvou typů), součinitele prostupu tepla rámu Uf, lineární činitele prostupu tepla v uložení zasklení do rámu (dvou typů) a deklarované součinitele prostupu tepla okna – tedy všechny hodnoty zobrazené na záložce „Vlastnosti rámu a zasklení“. Po vyvolání funkce Pomůcky – Rychlé změny vlastností – Rámy a zasklení program nabídne přehled měnitelných parametrů a umožní zadat nové hodnoty. Požadovaná úprava proběhne v celém souboru dat.
  Pokud je navíc vytvořena vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a parametry jeho rámu a zasklení (vazba se vytvoří použitím pomocného výpočtu), tak se po změně libovolné dílčí vlastnosti okna automaticky přepočítá jeho součinitel prostupu tepla. Zásadním způsobem se tak usnadňuje provádění variant výpočtu pro různé typy zasklení či rámů oken (např. při volbě mezi dvojskly a trojskly).
  Existuje-li výše zmíněná vazba mezi součinitelem prostupu tepla okna a jeho rámem a zasklením, tak se navíc data ze záložky „Vlastnosti rámu a zasklení“ tisknou do protokolu o výpočtu.
 • Detailní stanovení činitelů stínění oken - Při zadávání oken a dveří lze nově zvolit způsob zadání korekčních činitelů stínění pevnými překážkami. Použít lze buď dosavadní způsob (přímé zadání korekčních činitelů), nebo detailní výpočet na základě zadané geometrie stínících překážek. Pro druhý způsob může uživatel specifikovat zeměpisnou šířku lokality a rozměry markýzy, levé a pravé boční stínící stěny či okolní zástavby – a program na základě těchto údajů stanoví stínící úhly a výsledné dílčí korekční činitele stínění interpolací z přílohy G v EN ISO 13790. Všechny zadané i vypočtené údaje se tisknou do protokolu o výpočtu.
 • Další změny v zadání výplní otvorů - Zadání korekčních činitelů clonění pohyblivými clonami (žaluzie, rolety apod.) je nově možné doplnit o podíl času se spuštěnými clonami.
  Program také umožňuje zohlednit tepelně izolační okenice, pokud je pro ně znám jejich tepelný odpor a časový podíl jejich uzavření.
 • Podrobnější modelování otopné soustavy - Verze 2015 umožňuje zadat pro každý ze tří možných zdrojů tepla v zóně odlišnou účinnost distribuce a sdílení tepla. Lze tak snadno modelovat situace, kdy jednotlivé zdroje dodávají teplo do oddělených otopných soustav s různými účinnostmi.
  Zároveň je možné u každého zdroje tepla nastavit parametry na něj napojené akumulační nádrže. Pokud je akumulační nádrž použita, lze snadno zadat, jaké zdroje tepla ji ohřívají. Nádrž může být přitom společná pro dva nebo tři zdroje - a nebo může být u každého zdroje tepla akumulační nádrž odlišná (nebo žádná).
  Podobným způsobem lze individualizovat i zadání příkonů čerpadel, regulace a emise tepla. Je-li každý zdroj tepla zapojen do samostatné otopné soustavy, je možné pro každou z těchto soustav zadat odlišné příkony pomocných zařízení. Pro společnou otopnou soustavu stačí - stejně jako dosud - zadat příkony jen jednou.
  V návaznosti na popsané změny v zadání vlastností otopných soustav byl upraven i tisk protokolu o výpočtu a energetického průkazu tak, aby se v nich nově zadávané detailnější hodnoty objevily.
 • Přímé zadání měsíčních produkcí solárních systémů - Pro solární kolektory a pro fotovoltaické systémy lze nově volitelně zadat místo parametrů solárních systémů přímo známé měsíční produkce tepla či elektřiny v kWh. Významně se tak usnadňuje zadání solárních systémů v případech, kdy jsou jejich produkce stanoveny externím výpočtem nezávisle na programu Energie (např. programem doc. Matušky). Pro zadání známých produkcí stačí zaškrtnout možnost přímé zadání produkce na kartě Solární systémy na formuláři pro popis zóny.
 • Úpravy ve výpočtu pomocné energie na provoz ventilátorů - Program nově umožňuje výpočet pomocné energie na provoz ventilátorů i pro systémy teplovzdušného vytápění (resp. chlazení vzduchem), které jsou zcela oddělené od systému nuceného větrání.
  Vztah mezi teplovzdušným vytápěním (resp. chlazením vzduchem) a nuceným větráním lze zadat přepínačem systémy teplovzdušného vytápění a chlazení vzduchem jsou součástí systému nuceného větrání, který je umístěn na kartě Větrání zóny na formuláři popisujícím zónu jako celek. Pro oddělené teplovzdušné vytápění a chlazení vzduchem lze zadat nejen měrný příkon ventilátorů, ale i váhový činitel jejich regulace.
  Současně lze zadat i počet ventilátorů nuceného větrání, aby bylo možné korektně stanovit příkon ventilátorů v referenční budově z předepsaného referenčního měrného příkonu 1 ventilátoru.
 • Změna formátu dat a rychlá transformace starších úloh - V souvislosti s výše uvedenými změnami v zadání výplní otvorů, účinností otopné soustavy, produkcí solárních systémů a vlastností ventilátorů bylo nutné změnit strukturu dat popisujících jak okna a dveře, tak zónu jako celek. Data ze starších verzí programu lze nicméně do verze 2015 bez problémů načíst.
  Nezbytná transformace starších úloh do nové verze programu je zásadně usnadněna tlačítkem Převést data do verze 2015, které se automaticky objeví na panelu úlohy, jakmile program zjistí, že úloha obsahuje vstupní data ve starém formátu. Vedle této nové funkce je zachován i dosavadní způsob transformace starších úloh postupným otevíráním formulářů.
 • Automatická aktualizace "tabulkových" kategorií konstrukcí - Zásadním způsobem se změnil způsob práce s tabulkovými kategoriemi konstrukcí, používanými pro seskupení zadaných konstrukcí v energetickém štítku a průkazu. Nově se při zápisu jména konstrukce vytváří automaticky shodně nazvaná kategorie, která se také automaticky zapíše do seznamu kategorií (program už tedy nadále nepožaduje potvrzení této akce). Uživatel nicméně může následně podle svého uvážení název kategorie libovolně změnit.
  Program navíc v průběhu zadávání dat seznam kategorií kontroluje a vyřazuje z něj všechna jména, která už nejsou nadále používána.
  Maximální možný počet kategorií konstrukcí byl současně rozšířen na 1000 (ze stávajících 49).
 • Nucené větrání nevytápěných prostorů - Dodanou energii na nucené větrání nevytápěných prostorů lze nově stanovit buď na základě zadaného příkonu ventilátorů (jako dosud), nebo na základě měrného příkonu ventilátorů a objemového toku vzduchu. V prvním případě vychází dodaná energie na větrání shodná pro hodnocenou i referenční budovu, v druhém případě může být obecně rozdílná, protože dodaná energie na větrání se pro referenční budovu stanoví s použitím referenční hodnoty měrného příkonu ventilátorů a jejich počtu.
 • Nové funkce v pomocných výpočtech - Do formuláře pro zadání nevytápěných prostorů byl přidán pomocný výpočet součinitele prostupu tepla výplní otvorů.
  Na okénka pomocných výpočtů součinitelů prostupu tepla a tepelných odporů neprůsvitných konstrukcí byly přidány tlačítka Editovat seznam, s jejichž pomocí lze odstranit z vytvořeného seznamu stěn, střech a podlah libovolnou konstrukci.
  Zároveň byly do těchto pomocných výpočtů přidány - tam, kde dosud chyběly - i vložené výpočty součinitele tepelné vodivosti vrstev s tepelnými mosty.
 • Katalog užívání zón -  Do programu ve verzi 2015 byl přidán katalog užívání zón, do kterého lze uložit parametry vnitřního prostředí (teploty, provozní doby), parametry větrání (typ, intenzitu větrání, obj. tok větracího vzduchu na měrnou jednotku atd.), parametry osvětlení (min. osvětlenost, provozní doby, předpokládanou dodanou energii na osvětlení atd.) a další parametry charakterizující užívání zóny (produkci vodní páry, potřebu tepla na přípravu teplé vody, obsazenost atd.).
  Po výběru zóny v katalogu se parametry jejího užívání přenesou do příslušných políček ve formuláři pro popis zóny. Významně se tím může urychlit zadávání provozních podmínek v zóně.
  Katalog užívání zón obsahuje dvě databáze: standardní, která je udržována výrobcem programu, a uživatelskou, kterou je možné libovolně editovat. V okamžiku nainstalování programu jsou v obou databázích uloženy hodnoty z přílohy B v TNI 730331.
  Při doplňování katalogu užívání zón jsou k dispozici funkce pro kopírování již existujícího profilu užívání a funkce pro import profilu užívání z formuláře pro popis zóny.
 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programu - Při prvním startu program zkontroluje, zda existuje na počítači jeho předchozí verze. Pokud ano, nabídne možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí. 
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programu se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, program na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelu úlohy a fotografie budovy - Na panel úlohy bylo přidáno tlačítko Vložit fotografii, které umožňuje načíst fotografii budovy ve formátu JPG a zobrazit ji přímo na panelu úlohy. Vybraná fotografie se navíc stane součástí zadání úlohy, takže ji není třeba samostatně zálohovat či vyhledávat při následném generování energetických průkazů a certifikátů.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly dále přidány informace o základních výsledcích výpočtu (průměrný součinitel prostupu tepla, potřeba tepla na vytápění, celková dodaná energie, dílčí dodané energie, produkce elektřiny, neobnovitelná primární energie a emise CO2). Panel úlohy lze navíc roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programu – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Posledními změnami na panelu úlohy jsou tlačítka Energ. průkaz a Energ. certifikát, která umožňují rychlejší vygenerování příslušných dokumentů.
 • a další drobnější úpravy

 

Novinky ve verzi ENERGIE 2014:

 • Zásadní úpravy v podrobnějším modelování nevytápěných prostorů, dále měrný tepelný tok prostupem nevytápěnými prostory a možnost hodnotit nevytápěné prostory sousedící s větším počtem zón
 • Ke zdrojům tepla na vytápění lze ve verzi 2014 zadat i akumulační nádrž a její parametry
 • Pro vytápění, chlazení a přípravu teplé vody lze dále zadat pro druhý či třetí zdroj energie jeho nulový podíl na dodávce tepla či chladu.
 • Doplněn byl výpočet přídavného tepelného toku podlahou na terénu s podlahovým vytápěním podle EN ISO 13370
 • Pro systémy nucené dodávky vzduchu lze nově zadat dvě hodnoty měrného příkonu ventilátorů: jednu pro ventilátory v systému větrání a druhou pro ventilátory v systému vytápění a chlazení.
 • V energetickém průkazu ve formátu PDF lze nově zobrazit výsledky ve všech tabulkách až do maximálního přípustného počtu 99 zón.
 • Do energetického průkazu ve formátu PDF i DOC se dále přenášejí – jsou-li zadány – údaje o objemu zásobníku teplé vody, jeho měrné ztrátě a měrné ztrátě rozvodů teplé vody i pro případ, kdy byla zadána odhadnutá potřeba tepla na přípravu teplé vody v kWh/m2 za rok.
 • U vícezónových budov, v nichž je alespoň jedna zóna jiného typu než „rodinný dům“ či „bytový dům“, se do energetického průkazu ve formátu PDF tiskne nově nejen dodaná energie na chlazení, ale i příslušná energetická třída.
 • Další změnou v energetickém průkazu ve formátu PDF je tisk energetické třídy pro doporučenou variantu i pro ty případy, kdy ve výchozí posuzované budově dané místo spotřeby neexistuje.
 • možnost vytvoření anglické verze energetického průkazu ve formátu PDF.
 • Přidána byla možnost volitelného tisku protokolu o výpočtu pouze v odstínech šedé.
 • Změny v protokolu o výpočtu - Pro nevytápěné prostory se v protokolu tiskne výsledná vnitřní teplota při návrhové venkovní teplotě v zimním období (stanovená pro předpoklad ustáleného stavu). Měrný tepelný tok přes nevytápěné prostory se nově uvádí i rozděleně dvě základní části: měrný tepelný tok prostupem a měrný tepelný tok větráním. V přehledných tabulkách měrných tepelných toků jednotlivými konstrukcemi se tisknou pouze ty konstrukce, které vykazují nenulový měrný tok - nikoli tedy jako dosud všechny, které byly v seznamu tabulkových konstrukcí.
 • Aktualizace pro program Nová Zelená úsporám - V programu byly zaktualizovány nápovědy a tipy k zadání výpočtu pro účely dotačního programu Nová Zelená úsporám (podle metodických pokynů z dubna 2014). Mírně aktualizován byl v této souvislosti i protokol o výpočtu.
 • Změny v tisku energetického štítku - Ve verzi 2014 se do protokolu k energetickému štítku ve formátu PDF tisknou jednotlivé konstrukce rozděleně po jednotlivých zónách (jedná-li se o vícezónovou budovu). Před každým souborem konstrukcí je přitom vždy uvedeno číslo a jméno zóny, do které konstrukce patří. Styl tabulky konstrukcí v energetickém štítku tedy nově odpovídá stylu obdobné tabulky v energetickém průkazu.
 • Další drobnější úpravy - Do pomocného výpočtu součinitele prostupu tepla okna byla doplněna možnost zadání jeho sklonu. Nepříznivý vliv odchylky okna od svislé polohy se následně zohlední ve vypočteném součiniteli prostupu tepla, a to podle metodiky publikované J. Šílou v Tepelné ochraně budov č. 4/2011.
  Na formuláři "Zadání hodnot do hlavičky energetického průkazu a štítku" lze nastavit návrhovou venkovní teplotu v zimním období, kterou pak program dále implicitně nabízí jako výchozí hodnotu při všech pomocných výpočtech (např. při výpočtu činitelů teplotní redukce či při generování energetického štítku).
  Po dohodě s tvůrci TNI 730331 byly v programu změněny korekční činitele typu oběhových čerpadel v systému vytápění, chlazení, přípravy teplé vody a solárních kolektorů, a to z hodnot chybně uvedených v TNI 730331 (2013) na korektní hodnoty. V souvislosti s tím se zjednodušilo zadávání příkonu čerpadel: dále již není třeba zadávat příkon pro fiktivní čerpadla s plynulou regulací, ale je možné rovnou zadat příkon reálných čerpadel v dané budově.
  Přidána byla volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
  Program automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu a zpracování energetického průkazu.
  Upraven byl výpočet periodických měrných tepelných toků konstrukcemi v kontaktu se zeminou tak, aby se při jejich stanovení zohledňoval provozní režim. Periodické tepelné toky se tedy nově stanovují samostatně pro režim vytápění a samostatně pro režim chlazení. Současně byl upraven i výpočet časové konstanty budovy tak, aby nemohla vyjít záporná hodnota. Odstraňuje se tím riziko chyb ve výpočtu potřeby chladu v nejteplejších měsících u zón, které mají větší podlahu s velmi nízkým tepelným odporem a jsou současně vytápěny na teploty nižší než cca 18 C.

 

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Energie 2017 - podrobný protokol o výpočtu

Ukázka grafických výstupů:

 • Celkové měrné spotřeby energie budovy
  Graf celkové měrné dodané energie budovy
 • Měrné tep. toky zóny
  Měrné tep. toky zóny
 • Měsíční spotřeby energie dodávané do budovy
  Měsíční dodané energie budovy

Stavební tepelná technika 2020

- Trvalá licence

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2016 a nižších20172019 

ENERGIE 2020 - Trvalá licence


energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB.

15 900,-Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat 
9 900,- Kč
objednat 
 6 900,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

- Pronájem na 1 rok

                                    Program Pronájem
na 12 měsíců

ENERGIE 2020 - Pronájem
energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 264/2020. Kompletní řešení pro tvorbu PENB.

3 600,- Kč
objednat

  

 Stavební tepelná technika 2019

ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Pronájem
na 30 dní (2)
2015 a nižších20162017
ENERGIE 2019
energetická náročnost budovy dle EN ISO 52016-1 a vyhl. 78/2013
15 900,- Kč
objednat
11 900,- Kč
objednat
7 900,- Kč
objednat
4 900,- Kč
objednat
12 900,- Kč
objednat
1 600,- Kč
objednat

 

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Pronájem software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciální HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

 • 8.7.2020 - Energie 2020 CZ BETA2
  pracovní verze programu Energie 2020. Nejde o finální verzi, řadu funkcí je třeba doplnit, viz informace na blogu.
 • 25.3. 2020 - Šablony Krycích listů RD A a C na výměnu v Energii 2019 nebo 2017
  Jde o vzory krycích listů pro RD, žádosti A a C, verze 3.4, vydaných SFŽP na začátku března 2020. Stačí stáhnout, rozbalit ze zipu a nakopírovat do složky, kde je Energie nainstalovaná a potvrdit přepsání původních verzí. Tyto soubory nahrazují dosavadní verze dokumentů 3.3. Při vyvolávání krycích listů z programu je ale třeba i nadále volit verzi 3.3.
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 CZ. Možnost instalace pro HW klíče Protech.
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2019.7 SK
 • 18.7. 2019 - Manuál Energie 2019
  Manuál k programu Energie 2019 v PDF formátu
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 CZ
 • 15.10. 2018 - Energie 2017 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2017.5 SK
 • 4.1. 2018 - Manuál Energie 2017
  Manuál k programu Energie 2017 v PDF formátu
 • 26.5. 2017 - Energie 2016 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 CZ. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 26. 5. 2017 - Energie 2016 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2016.6 SK. V případě, že aktualizujete starší Energii 2016.1, nebo 2016.2, je vhodné v tomto případě starší Energii nejprve odinstalovat a pak teprve instalovat verzi 2016.6.
 • 7.3. 2017 - Manuál Energie 2016
  Manuál k programu Energie 2016 v PDF formátu
 • 27.3.2016 - Energie 2015 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.7 CZ
 • 6.11.2015 - Energie 2015 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2015.6 SK
 • 3.11.2015 - Manuál Energie 2015.6
  Manuál k programu Energie 2015.6 v PDF formátu
 • 15.12.2014 - Opravný soubor k Energii 2014.6
  Opravný soubor, neinstaluje se, jen se nakopíruje do instalační složky Energie 2014.6 a přepíše stávající.
 • 21.11.2014 - Energie 2014 CZ
  Instalace - Energie 2014.6 CZ
 • 21.11.2014 - Energie 2014 SK
  Instalace - Energie 2014.6 SK
 • 22.9.2014 - Manuál Energie 2014
  Manuál k Energii 2014
 • 5.12.2014 - Energie 2014 EN
  Anglická mutace programu Energie 2014.6, bez některých výstupů dle českých a slovenských předpisů.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 CZ - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 CZ. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 CZ od ledna 2015.
 • 5.12.2014 - Energie 2013_8 SK - aktualizace Ecalc_CZ od ledna 2015 - soubor na výměnu
  Upravený soubor Ecalc_CZ.exe určený pro překopírování do instalační složky Energie 2013.8 SK. Je potřeba pro korektní tvorbu PENB ve starší Energii 2013.8 SK od ledna 2015.
 • 21.10.2013 - Energie 2013 CZ
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 CZ
 • 21.10.2013 - Energie 2013 SK
  Aktualizovaná instalace - Energie 2013.8 SK
 • 18.10. 2019 - Energie 2019 LT
  Energie LT 2019.5
 • Společné soubory
  soubory společné pro všechny programy Stavební fyziky

Nejbližší školení

20.8. 2020 Energie 2020 online
Doba trvání: 9:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 0

26.8. 2020 Energie 2020 online
Doba trvání: 9:00-15:00
Cena: 3 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 33
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

10.6.2020
Do distribuce byla uvolněna beta-verze Energie 2020Více info zde.

4.5. 2020
Nabízíme zvýhodněný přechod z aplikace Průkaz od společnosti PROTECHVíce informací zde.

Další aktuality