Ztráty 2018

Program ZTRÁTY 2018 je určen pro výpočet tepelných ztrát podle EN 12831 a průměrného součinitele prostupu tepla budovy podle ČSN 730540. Umožňuje rovněž provést návrh otopných těles. Program zpracovává energetický štítek podle ČSN 730540-2 (2011).

Program vyžaduje monitor s minimálním rozlišení 1024x768 bodů a aktuálně podporované Windows (tedy Windows 10, 11 a 8.1) . Platforma MacOs není podporována.

Program ZTRÁTY 2018 nabízí:

 • výpočet tepelných ztrát jednotlivých místností, dílčích podlaží a celé budovy podle EN 12831 včetně vlivu přerušovaného vytápění
  Popis jednotlivých místností v objektu
 • výpočet průměrného součinitele prostupu tepla budovy a jeho vyhodnocení z hlediska požadavků ČSN 730540-2 (2011)
 • výpočet potřeby tepla na vytápění denostupňovou metodou
 • zpracování energetického štítku obálky budovy podle ČSN 730540-2
 • komfortní uživatelské rozhraní ve standardu Windows
 • rozsáhlou nápovědu s nabídkou doporučených hodnot
 • katalogy stavebních materiálů, konstrukcí a okrajových podmínek pro snazší zadávání vstupních dat
 • pomocné výpočty pro řadu zadávaných parametrů (např. pro činitele teplotní redukce, plochy konstrukcí, součinitele prostupu tepla...)
 • návrh konvektorů a deskových, článkových a trubkových otopných těles
 • podrobný tisk protokolu o výpočtu ve formátu RTF s rozsáhlými možnostmi formátování
 • bohaté grafické výstupy
  Popis jednotlivých místností v objektu
 • K dispozici je i verze pro Slovenské uživatele s přeloženými výstupy

Novinky ve verzi ZTRÁTY 2018:

Novinek je v této verzi celá řada, především aktualizace na novou EN 12831-1. Podrobněji jsou novinky popsány na našem blogu.

Novinky ve verzi ZTRÁTY 2017:

 • Protokol - do protokolu o výpočtu lze volitelně zahrnout grafické výstupy
 • Aktualizované programy přinášejí úpravy kvůli změně slovenské normy STN 730540-2/Z1
 • Uživatel může volit, zda se má při zobrazení dialogu Windows pro nalezení souboru (Otevřít, Uložit jako apod.) začínat vždy v implicitním datovém adresáři jako dosud, či zda se má začínat v posledně použitém adresáři.
 • Upravena byla podoba řady grafických výstupů a sjednoceno vizuální prostředí programu.

Novinky ve verzi ZTRÁTY 2015:

 • Uživatelský katalog konstrukcí - Katalog konstrukcí nově obsahuje 2 databáze: standardní databázi, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databázi, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Konstrukce lze snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele.
  Práce s novým katalogem konstrukcí je stejná jako s katalogem materiálů, který byl tímto způsobem upraven již ve verzi 2011.
 • Import uživatelských katalogů z předchozí verze programů - Při prvním startu všechny programy kontrolují, zda existuje na počítači jejich předchozí verze. Pokud ano, nabídnou možnost importu dosavadních uživatelských katalogů materiálů a konstrukcí.
 • Kontrola aktualizací - Při každém startu programů se kontroluje, zda je na www.kcad.cz k dispozici nová verze. Výsledek kontroly se zobrazuje vpravo dole na stavové liště. Pokud je nalezena aktualizace, programy na ni upozorní komentářem a výrazným červeným zbarvením příslušného panelu na stavové liště. K této funkci je nutné připojení k síti.
 • Změny na panelech úloh - Panely úloh lze roztáhnout (maximalizovat) na celou plochu pracovního prostoru programů – a to buď poklepáním na horní lištu panelu úlohy, nebo tlačítkem Maximalizovat.
  Do přehledu zadaných údajů na panelu úlohy byly přidány detailnější přehledy údajů (např. skladby konstrukcí) a informace o základních výsledcích výpočtu.
 • Další novinky - Katalog materiálů byl aktualizován a doplněn o další položky především v oblasti kontaktních zateplovacích systémů. Katalog materiálů obsahuje nově téměř 2000 položek

Novinky ve verzi ZTRÁTY 2014:

 • Aktualizace na novou STN 730540-2 - Program byl zaktualizován na slovenskou normu STN 730540-2 z roku 2012, a to především v modulech pro zobrazení normových požadavků a pro vyhodnocení výsledků výpočtu.
 • Nové a upravené pomocné výpočty - Do programu byly přidány pomocné výpočty pro součinitel tepelné vodivosti materiálů s tepelnými mosty, pro teplotu vzduchu přiváděného do interiéru systémem nuceného větrání se zpětným získáváním tepla a pro součinitel prostupu tepla oken a dveří podle EN ISO 10077. Současně byla upravena i řada stávajících pomocných výpočtů (např. výpočet přirážky k návrhové vnitřní teplotě).
 • Nový formát protokolu o výpočtu a tisk v odstínech šedi - Protokol o výpočtu byl nově zformátován a doplněn. Přidána byla také volba černobílého tisku protokolu o výpočtu místo standardního barevného. Tisk v odstínech šedi lze nastavit volbou „protokol tisknout v odstínech šedi“ na okénku pro nastavení možností editoru protokolu o výpočtu (vyvolává se příkazem Výpočet - Možnosti).
 • Oprava výpočtu - Opravena byla chyba ve výpočtu výchozí požadované hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla Uem,N,20 podle ČSN 730540-2, která se mohla objevit, pokud bylo zadáno, že se některá z místností vyskytuje v budově více než jednou.
 • Další drobné úpravy a změny - Protokoly o vyhodnocení výsledků byly vizuálně upraveny tak, aby odpovídaly svým stylem základnímu protokolu o výpočtu. Opravena byla funkce tlačítek a funkcí "vyjmout" a "kopírovat" v editoru pro zobrazení protokolu o výpočtu tak, aby byla funkční i v novějších systémech MS Windows.
  Program také nově automaticky odstraňuje nepřípustné neviditelné formátovací znaky (např. Enter) z textů vkládaných do textových políček ze schránky Windows příkazem Ctrl+V nebo přes systémové menu vyvolané pravým tlačítkem myši. Odstranilo se tím riziko možných chyb při následném výpočtu.
 • Doplnění katalogů - Katalogy stavebních materiálů a konstrukcí byly rozšířeny o řadu nových materiálů především v kategorii tepelné izolace.

Novinky ve verzi ZTRÁTY 2011:

 • Soulad s nově vydanou ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky"
 • K nejdůležitějším novinkám patří zásadní úprava katalogu materiálů, který kromě podpory rolování s pomocí středního kolečka myši umožňuje nově i práci se 2 databázemi: standardní databází, udržovanou pouze výrobcem programu, a uživatelskou databází, přístupnou pro jakékoli uživatelské úpravy. Materiály lze přitom snadno vyhledávat buď v jedné či ve druhé databázi podle volby uživatele
 • Významnou změnou je také ukládání dat z pomocných výpočtů. Vstupní data zadaná do nejčastějších pomocných výpočtů (např. výpočet tepelné vodivosti a faktoru difuzního odporu) jsou nově ukládána spolu s ostatními daty. Pokud byla určitá veličina vypočtena pomocným výpočtem, program to indikuje světle modrým pozadím vstupního políčka. Po opětovném vyvolání pomocného výpočtu se objeví na příslušném okénku původní vstupní data, která mohou sloužit jak pro kontrolu, tak pro snadnější provádění variant pomocných výpočtů. Data z pomocného výpočtu se ukládají vždy po stisku tlačítka OK. Tlačítkem Storno se data vynulují.
 • Nově je podporováno přímé vyvolání určitého formuláře se vstupními daty poklepem myší na seznamu formulářů na panelu úlohy. Jakmile jsou jednou vstupní data vytvořena, není již nutné postupně otevírat všechna okénka formulářů, ale je možné přímo otevřít určitý vybraný formulář (např. v programu Energie formulář pro popis stěn, aniž by bylo nutné nejprve otevírat formulář pro popis zóny).

Ukázka výsledného protokolu o výpočtu

 • Protokol o výpočtu:
  Výsledný protokol - 1. část
  Výsledný protokol - 2. část
  Výsledný protokol - 3. část

Ukázka grafických výstupů

 • Tepelné ztráty objektu - koláčový graf
  Tepelné ztráty objektu
 • Tepelné ztráty objektu - sloupcový graf
  Tepelné ztráty objektu
ProgramZákladní
cena
Upgrade z verzíKonkurenční
upgrade (1)
Zápůjčka
na 30 dní (2)
2015 a nižších2017
ZTRÁTY 2018 10 900,- Kč
objednat
6 900,- Kč
objednat
3 900,- Kč
objednat
8 900,- Kč
objednat
1 000,- Kč
objednat

POZNÁMKY:
(1) Konkurenční upgrade se týká pouze těch uživatelů, kteří mají registrované programy pro stavební tepelnou techniku od jiných firem.
(2) Zápůjčka software - jedná se o krátkodobé zapůjčení software na omezenou dobu 30 dní (nebo 60 dní, 90 dní atd.). Nedílnou součástí zápůjčky je speciání HW klíč pro pronájem, který si lze buď zapůjčit nebo zakoupit (pro krátkodobé zápůjčky není možné využít stávající HW klíč).

Nejbližší školení

20.6.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

19.9.2024 Energie 2023
Doba trvání: 09:00-15:00
Cena: 4 000 Kč bez DPH 21 %
Počet volných míst: 100
Přihlásit se

Další školení

Aktuality

3.11.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.11.

31.8.2023
V sekci ke stažení je pro uživatele Energie 2023 bezplatný update 2023.10.

Další aktuality